برنامه ریزی مواد

MRP

برنامه ریزی مواد

مشخصات کلی سیستم برنامه ریزی مواد

 

این سیستم جهت تامین مواد اولیه جهت سفارشات یا برنامه مشخص تولید به لحاظ تعداد محصولات و زمانبندی تولید، طراحی شده است. هدف از ایجاد این سیستم خریداری مواد اولیه به مقدار کافی در ابتدای دوره و تداوم در خط تولید می باشد. در صورت وجود ماژول خرید این سیستم درخواست خرید مکانیزه ایجاد و به سیستم خرید ارسال می نماید.

تعيين تعطيلات سالانه
جدول دوره هاي برنامه ريزي
تعيين ضوابط برنامه ريزي  
ضوابط محاسبات برنامه ريزي
پردازش محاسبات برنامه ريزي مواد (ناخالص)
محاسبات برنامه ريزي مواد (خالص) 
تعيين نياز ناخالص سفارش
تخصيص مواد به سفارشات
ريالي ناخالص نياز به تفكيك نوع خريد
مبناي تهيه درخواستهاي خريد به تفكيك نوع خريد
گزارش مقايسه اي نياز مواد قطعات با رسيد توليد قطعات
گزارش مقایسه ای نیاز مواد با رسید خرید

تاریخ: 1400/01/21 09:45:27 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های صنعتی

عنوان: برنامه ریزی مواد

بازدید: 756