قیمت تمام شده

Cost Accounting

قیمت تمام شده

مشخصات سيستم كنترل توليد و قيمت تمام شده

 

 سيستم كنترل توليد و محاسبه قيمت تمام شده وظيفه نگهداري، طبقه بندي و پردازش اطلاعات مقداري / ريالي مربوط به قطعات و محصولات توليد شده را به منظور انجام محاسبات قيمت تمام شده آنها، ارائه گزارشات مورد لزوم واحدهاي عملياتي، مالي و مديريت شركت و همچنين فراهم سازي اطلاعات مناسب جهت برنامه ريزي و سياست گذاري در شركت را بر عهده دارد.

بخشي از عمليات مهندسي توليد شامل تعريف جداول روش ساخت و تغييرات مهندسي آنها نيز در حوزه فعاليت اين سيستم قرار مي گيرد. اين سيستم براي انجام اين وظائف نيازمند دسترسي به اطلاعات مختلف ساير سيستم ها مي باشد. اين اطلاعات شامل طيف گسترده اي همچون اطلاعات پايه مراكز هزينه و پرسنل توليد تا فرمهاي روزانه انبار مي شود.

عمليات روزمره سيستم كه در طي هر ماه به تدريج انجام مي شود شامل دريافت و ثبت فرم هاي اوقات كاركرد مراكز مختلف هزينه، اعلام ضايعات توليد، شمارش مواد پاي كار و شمارش كار در جريان ساخت شركت مي باشد.

همچنين واحد مهندسي توليد در صورت تغيير در روش ساخت هر يك از قطعات و محصولات و يا ايجاد قطعات و محصولات جديد بايد اين اطلاعات را در زمان خود در طي ماه به سيستم تغذيه نمايد.

اطلاعات ديگري كه در طي ماه به سيستم تغذيه مي شود، اعلام وضعيت سفارش هاي ساخت است. اين اطلاع كه توسط واحد برنامه ريزي و كنترل سفارش اعلام مي شود مبين خاتمه يافتن يا در جريان بودن هر سفارش ساخت است.

سرانجام آخرين بخش اطلاعات ماهانه تغذيه شده به سيستم شامل اعلام نرخهاي واقعي (ميانگين) جذب هر يك از مراكز هزينه است. به جهت توانايي سيستم در انجام محاسبات قيمت تمام شده با نرخ واقعي (ميانگين)، واحد حسابداري صنعتي بايد در هر ماه نرخ جذب واقعي هر يك از مراكز هزينه توليدي شركت را اعلام نمايد.

در پايان هر ماه، سيستم با استفاده از اين اطلاعات به علاوه اطلاعات بسيار ديگري كه از ساير سيستمها دريافت     مي دارد محاسبات مقدار و زمان مصرفي در توليدات ماه، محاسبات هزينه هاي خالص و تجمعي مواد و دستمزد و سربار با نرخ هاي استاندارد و ميانگين و محاسبات قيمت تمام شده استاندارد و ميانگين توليدات ماه مورد نظر و نيز

محاسبات مربوط به هر يك از قطعات و محصولاتي كه جديداً در سيستم معرفي شده اند يا تغييراتي در ساختار يا روش ساخت خود داشته اند را انجام مي دهد.

براي انجام اين محاسبات، سيستم كنترل توليد و قيمت تمام شده استفاده گسترده اي از اطلاعات ساختار محصولات و تغييرات مهندسي آنها و همچنين آپشن هاي مختلف محصولات، تعريف شده در سيستم ساختار محصول مي كند.

 همچنين از تمام فرم هاي توليد و تحويل قطعات و محصولات به انبار، حواله هاي مصرف و قطعات، فرم هاي برگشت به انبار و فرم هاي برگشت قطعات و محصولات به خط توليد كه همگي در سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار تعريف مي شوند استفاده مي شود.

حاصل پردازش هاي ماهانه سيستم بصورت آمارها و اطلاعات مختلف علاوه بر اينكه در اختيار كاربران سيستم قرار مي گيرد همچنين مورد استفاده واحدهاي حسابداري صنعتي، كنترل بودجه و حسابداري انبارها قرار مي گيرد.

روش توليد بطور كلي در قالب تنظيم سفارش ساخت توليد براي هر يك از قطعات و محصولات در نظر گرفته شده است. بدين معني كه عمليات ساخت محصولات يا قطعات در سلسله مراتب مشخص و از پيش تعين شده و براي توليد

تعداد معيني قطعه يا محصول كه در قالب يك سفارش ساخت انجام مي شود، تعريف و تعيين مي گردد.

 بدين ترتيب اهم كاركردهاي اين سيستم به قرار زير مي باشد:

●  طبقه بندي اطلاعات واحدهاي توليدي و عملياتي مرتبط با توليد با استفاده از :

●● دريافت اطلاعات مقادير توليدي هر يك از قطعات و محصولات در خطوط توليد در قالب سفارشات توليد

●●دريافت اطلاعات كار و جريان توليد موجود در خطوط توليد

●● دريافت اطلاعات تحويل قطعات و محصولات به انبار

●● دريافت اطلاعات ضايعات توليدي مربوط به هر يك از سفارشات توليد

●● دريافت اطلاعات مقدار و حجم نيروي انساني مورد استفاده در توليد از طريق جمع آوري اطلاعات كاركرد

●● دريافت اطلاعات عملكرد ماشين آلات توليدي در پروسه توليد با توجه به برنامه توليد و كاركرد آنها

تعيين قيمت تمام شده قطعات و محصولات توليدي شركت در مراحل مختلف ساخت و در مجموع

تعيين و محاسبه مغايرات حاصل از مصرف مواد، زمانهاي ساخت، ظرفيت استفاده شده و كارايي براساس عملكرد

واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين شده

امكان محاسبات قيمت تمام شده قطعات و محصولات توليدي و در طي دوره هاي ماهيانه كه به تبع آن امكان تنظيم صورتهاي مالي ماهيانه ترازنامه و سود و زيان در سيستم حسابداري مالي فراهم مي آيد.

آماده سازي يك محيط نرم افزاري مناسب و يكپارچه با توجه به ساير سيستم هاي مرتبط در جهت انجام عمليات كنترل توليد و محاسبات قيمت تمام شده

تكميل مشخصات مراكز هزينه توليدي

دريافت و ثبت مشخصات ايستگاه هاي كاري هريك از مراكز هزينه

دريافت و ثبت مشخصات ماشين آلات توليدي

دريافت و ثبت اطلاعات سفارش هاي ساخت

 ●دريافت و ثبت اطلاعات اوقات كاركرد و توقفات توليد

دريافت و ثبت اطلاعات كار در جريان شمارش شده و مواد و قطعات پاي كار

دريافت و ثبت اطلاعات ضايعات قطعات توليدي

دريافت و ثبت وضعيت جاري سفارشهاي ساخت

استفاده از اطلاعات ساختار محصولات و قطعات در سيستم ساختار محصول

استفاده از اطلاعات تغييرات مهندسي در ساختار محصولات در سيستم ساختار محصول

استفاده از اطلاعات مشخصات محصولات در سيستم انبار

استفاده از اطلاعات مقداري  مواد مصرفي در توليد و برگشتي در حواله انبارها و فرم هاي تعديل متناظر آنها

استفاده از اطلاعات مقداري اسناد توليد و تحويل قطعات و محصول به انبار و يا برگشت به خط توليد ازسيستم انبار و همچنين فرمهاي تعديل متناظر با هر يك از اين فرمها

انجام محاسبات زمان استاندارد مصرفي در توليدات، ضايعات توليد، كار در جريان و دوباره كاري ماه

انجام محاسبات زمان استاندارد مصرفي در موارد فوق با توجه به تغييرات مهندسي ساختار و روش ساخت قطعات و

محصولات

انجام محاسبات زمان واقعي مصرفي در مراكز هزينه و ايستگاه هاي كاري با استفاده از اوقات كاركرد اعلام شده

انجام محاسبات زمان توقفات در مراكز هزينه و ايستگاههاي كاري با استفاده از اوقات كاركرد اعلام شده

دريافت و ثبت نرخهاي استاندارد دستمزد و سربار مراكز هزينه توليدي

استفاده از اطلاعات ساختار قطعات و محصولات با توجه به آخرين تغييرات مهندسي

محاسبه نرخ استاندارد قطعات و محصولات

محاسبه هزينه هاي قابل جذب دستمزد و سربار مراكز هزينه توليدي با استفاده از اطلاعات ساختار و روش هاي ساخت استاندارد

محاسبه هزينه هاي مواد مصرفي در مراكز هزينه توليدي با استفاده از اطلاعات ساختار و روش ساخت استاندارد

استفاده از اطلاعات ساختار محصولات و قطعات جديد و تغييرات مهندسي آنها در سيستم ساختار محصول

استفاده از اطلاعات توليدات و برگشت به خط طي دوره سيستم انبار و تعديلات آنها

محاسبه نرخ استاندارد قطعات و محصولات جديد

محاسبه نرخ ميانگين قطعات و محصولات

محاسبه هزينه هاي جذب دستمزد سربار مربوط به توليدات، ضايعات،كار در جريان و دوباره كاري سفارشات ساخت در طي دوره

محاسبه هزينه هاي مواد مصرفي توليدات، ضايعات، كار در جريان و دوباره كاري سفارشات ساخت در طي دوره

صدور اسناد حسابداري مربوط به جذب هزينه هاي دستمزد و سربار مراكز و قيمت تمام شده استاندارد توليدات، ضايعات و ...

استفاده از اطلاعات مصارف واقعي (با توجه به تعديلات ماههاي قبل) سيستم انبار و برگشت به انبار

محاسبه هزينه هاي مواد مصرفي بر اساس اطلاعات واقعي مصارف از انبار و نرخهاي واقعي و استاندارد اقلام در سفارش ساخت ها در طي دوره عملكرد

محاسبه هزينه هاي دستمزد و سربار بر اساس اطلاعات واقعي كاركرد و نرخ استاندارد و واقعي دستمزد و سربار مراكز در سفارش ساختها در طي دوره عملكرد


تاریخ: 1400/01/21 09:46:39 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های صنعتی

عنوان: قیمت تمام شده

بازدید: 1022