بودجه

Budget

بودجه

مشخصات کلی سیستم مکانیزه بودجه و گزارشات

 

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري ، پردازش و گزارشدهي اطلاعات بودجه را بعهده دارد .

براي پردازش تنظيم بودجه ، اطلاعاتي كه مورد استفاده اين سيستم قرار مي گيرد به دو روش تهيه مي گردد. بخشی از اطلاعات مورد نياز سيستم توسط ساير سيستمهاي مكانيزه از قبيل حقوق و دستمزد و دارائيهاي ثابت تهيه در اختيار اين سيستم قرار مي گيرد. بخش ديگر شامل مواردي است كه مستقيما به سيستم مكانيزه تنظيم بودجه تغذيه شده و در پردازشهاي محاسبات بودجه اي تاثير مي گذارد.

مكانيزمهاي تهيه اطلاعات بودجه اي در مورد ساير سيستمهاي مكانيزه ، در همان سيستمها منظور مي گردد و اطلاعات حاصله بصورت اسناد حسابداری بودجه ای به اين سيستم ارسال ميشود. روشهاي تهيه بودجه براي مواردي كه در ساير سيستمها قابل تهيه نيستند در اين سيستم تعريف و اجراء خواهد شد.

روش درج اطلاعات بودجه ای در این سیستم ، ثبت از طریق اسناد حسابداری بودجه ای است. در واقع این سیستم یک سیستم حسابداری بودجه ای میباشد. لذا قابلیت تهیه گزارشات سود و زیان و ترازنامه بودجه ای نیزدر این سیستم وجود دارد.

اطلاعات بودجه اي شركت بر حسب سر فصلهاي تعريف شده در سيستم حسابداري مالي طبقه بندي و تهيه مي گردند. لذا میتواند شامل کلیه اطلاعات بودجه ای از جمله موارد زیر باشد :

 بودجه فروش شامل فروش محصولات ، قطعات

بودجه مواد و قطعات خريداري

بودجه هزينه ها شامل حقوق و مزايا ، دارائيهاي ثابت

بودجه قيمت تمام شده شامل قيمت تمام شده قطعات و محصولات توليدي

لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات در سیستم بودجه بصورت اطلاعات ریالی درج و نگهداری میگردد.

بدلیل اهمیتی که بودجه سرمایه ای در مجموعه اطلاعات شرکت دارد ، بخشی تحت عنوان پروژه ها در سیستم تعریف میگردد که اطلاعات بودجه ای مربوطه را ثبت و گزارش مینماید.

امكانات و قابليتهائي كه در اين سيستم در نظر گرفته خواهد شد به شرح زير است :

قابليت تهيه اطلاعات بودجه اي به روشهاي زير :

با استفاده از اطلاعات واقعي سال جاري در زمان تهيه بودجه و تسري دادن به كل سال

با استفاده از اطلاعات واقعي سال جاري در زمان تهيه بودجه واستفاده از بقيه بودجه سال

 تهيه بودجه از ابتدا

* در هر يك از حالات فوق قابليت اعمال ضريب افزايش يا كاهش روي اطلاعات بدست آمده وجود خواهد داشت و در هر حالت قابليت تغيير اطلاعات محاسبه شده نيز وجود دارد.

 

اطلاعات بودجه اي میتواند براي n برنامه مختلف تهيه شده و سپس یکی از برنامه ها بعنوان بودجه مصوب  مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات تهيه شده در هر دوره بصورت كامل نگهداري مي گردد.

قابليت نگهداري برخي از اطلاعات بودجه اي بصورت تعدادي و ارائه آن در صورتهاي بودجه ( اطلاعات تعدادی در صورتی قابل ارائه میباشد که سیستمهای جانبی مربوطه وجود داشته باشند. مثل سیستمهای حقوق دستمزد ، قیمت تمام شده ، ... )

قابليت انجام محاسبات برآورد بودجه اي به دفعات و با تغيير پارامترهاي مربوطه توسط كاربر

قابليت محاسبه نرخ جذب دستمزد و سربار مراكز هزينه

قابليت تهيه گزارشات صورتهاي مالي بودجه اي ( سودوزيان و ترازنامه )

قابليت تهيه گزارشات مقايسه اي بين اطلاعات بودجه اي شركت و اطلاعات واقعي سيستم    

حسابداري مالي بصورت متني و نموداري

قابليت تهيه گزارشات مغايرات و انحرافات از بودجه شركت

قابلیت تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز مدیریت و مدیران اجرائی


تاریخ: 1400/01/21 09:47:21 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: بودجه

بازدید: 809