پیمانکاران پروژه

Project Payment Management

پیمانکاران پروژه

مشخصات کلی سیستم مکانیزه پیمانکاران
 

 

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري ، پردازش و گزارشدهي اطلاعات پیمانکاران و کارفرمایان را به عهده دارد .

برای تمامی پیمانکاران طرف قرارداد سازمان می بایست قرارداد تنظیم و در سیستم ثبت گردد . این امکان وجود دارد که این قرارداد ها را به تفکیک قرارداد فروش کالا و خدمات در سیستم ثبت نمود تا بتوان گزارشات مجزا از سیستم اخذ نمود. اطلاعات مربوط به پروژه ، مبلغ قرارداد نوع ارز توافق شده در قرارداد ، نحوه پرداخت به لحاظLC یا نقدی ، میزان کسورات به درصد به تفکیک بیمه ، مالیات و حسن انجام کار و اطلاعاتی از این دست می  باشد.

اطلاعات پیمانکاران با تمامی جزئیات از قبیل میزان پرداخت های انجام شده به تفکیک پروژه و شکست های پروژه (در صورت وجود واحد برنامه ریزی پروژه) و میزان پیشرفت کار  ثبت می گردد.

اطلاعات پرداخت های مربوط به پیمانکاران به صورت سند پرداخت در سیستم نگهداری می شود و سیستم با محاسبه کسورات میزان مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می نماید در این قسمت کاربر می تواند سند حسابداری آن را که توسط سیستم تولید می شود را صادر نموده و به سیستم حسابداری ارسال نماید.

سند های پرداخت تنها توسط کاربری که تهیه شده و سرپرست سیستم قابل تغییر می باشد و تا تائید سرپرست سیستم را نداشته باشد صدور سند امکان پذیر نمی باشد.

اطلاعات مربوط به ارز های مختلف نیز در سیستم قابل تعریف می باشد تا قرارداد ها را با ارز توافق شده در سیستم ثبت نمود. در سند پرداخت نیز برای تمامی ارز ها فیلدی وجود دارد که معادل مبلغ ریالی واحد ارز را می توان وارد کرد و سیستم مبلغ ریالی را محاسبه می نماید.

در قسمت تشخیص حساب کاربر می تواند اطلاعات مربوط به سرفصل های حسابداری قرارداد ها را جهت صور سند وارد نماید این اطلاعات از سیستم حسابداری فراخوانی می شود و کنترل های لازم نیز توسط سیستم در هنگام انتخاب آنها انجام می شود.

در قسمت دیگر پرداخت وجه مرتبط با سند پرداخت که در سیستم خزانه داری انجام شده مشخص شده و در سیستم ثبت می شود بدین صورت که کاربر با وارد کردن شماره پرداخت یا شماره چک ، سیستم به صورت خودکار اطلاعات وابسته به این پرداخت را از سیستم خزانه داری فراخوانی کرده و در این سیستم ثبت می نماید در ضمن ثبت این اطلاعات ، اگر در قسمت قرارداد ها آدرس الکترونیکی افراد مرتبط تعریف شده باشد برای این افراد نیز یک email و یا پیامک با محتوای اینکه چک مربوط آماده تحویل می باشد به آنها ارسال می شود.

تمامی قسمت های فوق در سیستم به صورت کارفرما و دریافت اجرت از کارفرما نیز قرار دارد.

گزارشات متنوعی را می توان بر اساس تمای اطلاعات ثبت شده در سیستم از سیستم اخذ نمود.


تاریخ: 1400/03/04 04:06:46 ب.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: پیمانکاران پروژه

بازدید: 819