کارگزینی و منابع انسانی

Employment

کارگزینی و منابع انسانی

مشخصات کلی سیستم کارگزینی و منابع انسانی

 

وظيفه اصلي سيستم كارگزيني، جمع آوري، كنترل، نگهداري و طبقه بندي اطلاعات كاركنان وگزارش دهي بر اساس اين اطلاعات مي باشد.

  بطور كلي سيستم كارگزيني با ارایه يك مكانيزم نظم يافته در بخش اداری علاوه بر دريافت و ثبت اطلاعات، كنترل هاي لازم را چه از نقطه نظر صحت اطلاعات و چه از نظر ترتيب مراحل انجام كار اعمال مي نمايد. از آنجايي كه كليه اطلاعات از مرحله تنظيم اطلاعات اوليه كاركنان تا مرحله استخدام و ثبت اطلاعات مرخصی و ماموريت و ... در سيستم ثبت و درج مي گردد؛ لذا امكان پيگيري موارد درخواست شده را جهت كليه كاربران و در تمامي سطوح ميسر مي سازد.

كنترلهاي عملياتي

در اين سيستم به منظور اعمال مديريت و نظارت بر صحت اطلاعات و عمليات، كنترل هايي در نظر گرفته شده است. اين كنترل ها از زمان درج اولين اطلاعات مربوط به هر پردازش (مثل پر شدن برگه تقاضاي استخدام شخص) تا آخرين رحله استخدامي و همچنين پردازش هاي جاري (مثل اطلاعات ماموريت و...) در سيستم در نظر گرفته شده است.

 روابط اطلاعاتي سيستمها

در سيستم كارگزيني دونوع رابطه اطلاعاتي مطرح مي باشد:

الف- ارتباط سيستم كارگزيني  با سيستم اوقات كاركرد

طي اين ارتباط سيستم كارگزيني دفتر،  نتيجه اطلاعات كاركرد ماهانه كاركنان را براي تاييد و استفاده در سيستم حقوق دستمزد، از سيستم اوقات كاركرد دريافت مي نمايد.

 ب- ارتباط سيستم كارگزيني با سيستم حقوق و دستمزد

      طي اين ارتباط سيستم حقوق و دستمزد براي انجام محاسبات ماهانه مستقيماً از اطلاعات سيستم كارگزيني

استفاده مي كند. به اين ترتيب كه اطلاعات مربوط به كاركنان جديد يا تغييراتي كه در اطلاعات احكام كاركنان صورت گرفته است، مستقيماً توسط سيستم حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نكته در مورد اطلاعات كاركرد ماهانه نيز صادق است. به اين ترتيب كاربر سيستم حقوق و دستمزد امكان ايجاد يا اصلاح اطلاعات كاركنان و اطلاعات كاركرد ماهانه را دراختيار نخواهد داشت.

 

ساير گزارشات عبارتند از :

ب- گزارش اطلاعات مشخصات كاركنان

پ- گزارش اطلاعات مشخصات افراد تحت تكفل

4- گزارش اطلاعات مرخصي كاركنان

5- گزارش اطلاعات ماموريت كاركنان

ت- گزارش اطلاعات مرخصي كاركنان

ث- گزارش اطلاعات ماموريت كاركنان

ج- گزارشات آماري

فرمت اين گزارشات تهيه و در سيستم موجود مي باشد. كاربر مي تواند از اين اطلاعات استفاده نمايد، ليكن اجازه دخل و تصرف در شكل گزارش را ندارد. اين گزارشات بيشتر مورد استفاده مديران بوده و آمار مختلف مربوط به اطلاعات كاركنان را نمايش مي دهد.

اين گزارشات عبارتند از :

* گزارش توزيع نيروي انساني براساس تحصيلات

* گزارش تركيب كاركنان برحسب محل كار ونوع شغل

* گزارش تعداد كاركنان فعلي شركت

* گزارش تعداد كاركنان فعلي شركت

چ- گزارشات موردي

اين گزارشات شامل مواردي است كه غالباً كاربر به صورت موردي اقدام به تهيه آنها مي نمايد.

اين گزارشات عبارتند از:

* گزارش اطلاعات ماموريتها براساس محل ماموريت

* گزارش اطلاعات ماموريتها براساس شماره شناسايي


تاریخ: 1400/01/21 09:48:29 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های اداری

عنوان: کارگزینی و منابع انسانی

بازدید: 1035