سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار

Inventory

سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار

مشخصات کلی سیستم مکانیزه کنترل موجودی و حسابداری انبار

در اين سيستم اطلاعات مربوط به كليه انبارهاي شركت به تفكيك گروهبندي كالا در هر انبار نگهداري مي شود.

اطلاعات اقلام وارده به انبار و اقلام صادره از انبار در ارتباط با انواع عمليات گردش موجودي ها مبناي بروز آوري اطلاعات موجودي در انبارها قرار ميگيرد.

در سيستم مكانيزه انبار، امكان اصلاح و تعديل اسناد بروز رساني شده وجود خواهد داشت، بنحويكه علاوه بر استخراج تعديلات بعمل آمده در پايان گزارشات ، اثرات تعديلات بر روي فايلهاي اطلاعاتي مربوطه نيز اعمال گرديده و در حسابها منعكس خواهد شد.

با توجه به نكات فوق امكانات اصلي سيستم مكانيزه به قرار زير است:

- امكان معرفي اطلاعات ثابت ، اطلاعات اوليه مشخصات كالا و حسابهاي معين مربوطه

- امكان معرفي شماره هاي اماني و مشتريان و مراكز هزينه

- امكان ورود اطلاعات انواع اسناد روزانه گردش كالا در انبارها

- امكان ورود اطلاعات اسناد اصلاحي

- امكان نرخ گذاري اسناد وارده يا صادره از انبار بر مبناي روش نرخ گذاري اعلام شده ( استاندارد /ميانگين موزون متغير)

- امكان دسترسي به اطلاعات لحظه اي موجودي كالا در مورد هر قلم كالا

- امكان تفكيك حدود دسترسي كار بر ان مقداري و ريالي به اطلاعات

- امكان تهيه انواع گزارشات مقداري بر حسب نيازهاي انبار دار

- امكان تهيه انواع گزارشات ريالي بر حسب نيازهاي حسابداري انبار

- امكان تهيه انواع گزارشات مقداري / ريالي براي سرپرست سيستم

- امكان تهيه كارت مقداري و كارت حسابداري انبار

- امكان تهيه اسناد حسابداري در مورد اسناد قيمت گذاري شده توسط سيستم

- امكان ارسال اسناد روزانه به سيستم قيمت تمام شده 

- امكان ورود اطلاعات شمارش انبار گرداني و تهيه گزارشات اطلاعات مربوطه و گزارشات مغايرات

- امكان تهيه بر چسب انبار گرداني

- امكان تهيه گزارشات موجودي مقداري و ريالي تفصيلي كليه اقلام كالا به تفكيك انبار و گروهبندي كالا و به ترتيب شماره كالا

- امكان تهيه گزارشات خريد و مصرف ماهانه اقلام انبار به تفكيك عمليات مختلف ( خريد داخل و خارج ، مصارف در مراكز هزينه و سفارش كار ، اماني و ساير عمليات ) بصورت ماهانه و تجمعي

- امكان تهيه گزارشات مربوط به حداكثر ، حداقل و حد سفار ش موجوديها

- امكان تهيه گزارشات مقداري و ريالي گردش موجوديها بصورت ماهانه و تجمعي

- امكان تهيه گزارشات گردش و مصرف اقلام استاندارد با نرخ هاي واقعي پايان دوره

- امكان تهيه گزارشات اطلاعاتي و كنترلي از اطلاعات تغذيه شده به سيستم

- امكان تهيه گزارش اقلام راكد

- امكان محدود كردن كاركرد يك كاربر مقداري به يك انبار خاص


تاریخ: 1400/01/21 10:23:26 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: کنترل موجودی و حسابداری انبار

بازدید: 1138