خزانه داری و کنترل نقدینگی

Cash

خزانه داری و کنترل نقدینگی

مشخصات کلی سیستم مکانیزه خزانه داری

 

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري ، پردازش و گزارشدهي مربوط به كليه دريافتها ، پرداختها و پيش بيني تعهدات پرداختي يا دريافتي از ديگران را به منظور حصول اطمينان از دسترسي بموقع بر وجوه و استفاده بهينه از جريان گردش نقدينگي شركت را بعهده دارد. به اين منظور كليه روشهاي دريافت و پرداخت از قبيل نقد ، چك ، حواله بانكي ، فيش ، سفته و اسناد تضميني از طريق صندوق ، بانك و تنخواه در اين سيستم ثبت و كنترل مي گردد. در ارتباط با سيستم حسابداري مالي ، اسناد حسابداري لازم توسط اين سيستم صادر و به سيستم حسابداري مالي ارسال مي گردد.

 

مشخصات كلي و امكانات اين سيستم به شرح زير خواهد بود :

 

- امكان تعريف صندوق هاي دريافت و پرداخت ، حسابهاي بانكي ، تنخواه ها و طرف حسابهاي شركت.

- امكان تعريف منابع تأمين نقدينگي و محل مصرف آنها

- امكان تعريف انواع دريافت ها شامل نقد ، چك ، سفته ، فيش بانكي ، حواله بانكي و 

- امكان تعريف انواع پرداختها شامل نقد ، چك ، سفته و كنترلهاي مربوطه به دسته چكها و موجودي حسابها و صندوق.

- امكان واگذاري چك به بانك و اعلام تغيير وضعيت آن از قبيل وصولي ، واخواستي و 

- امكان دريافت صورتحساب بانكي و تهيه صورت مغايرت بانك با اطلاعات و اسناد شركت

- امكان تهيه گزارشات مربوط به دريافتها و پرداختها ، گزارشات وضعيت اسناد بهادار ، موجودي نقد و صندوق و بانك در هر لحظه

- امكان تهيه گزارشات منابع و مصارف

- امكان تهيه گزارشات تخميني از موجودي شركت (صندوق و بانك) بر اساس دريافت و پرداخت چكها و اسناد مدت دار و تعهدات پرداختني و دريافتني

- امكان تهيه گزارشات هشدار دهنده از اسنادي كه سررسيد آنها فرارسيده است.

- امكان صدور اسناد حسابداري.

- امكان تهيه انواع گزارشات اطلاعاتي موردنياز كاربران اجرائي و مديريت.


تاریخ: 1400/01/21 09:28:57 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: خزانه داری و کنترل نقدینگی

بازدید: 1139