دارائی ثابت و اموال

Assets

دارائی ثابت و اموال

مشخصات کلی سیستم مکانیزه دارائیهای ثابت

 

 وظيفه اصلي اين سيستم ، جمع آوري ، كنترل ، نگهداري ، طبقه بندي و پردازش اطلاعات متنوع مربوط به دارائي هاي ثابت و نهايتاً محاسبات مربوط به هزينه استهلاك و ذخيره استهلاك انباشته طي ادوار ماهانه مي باشد كه براساس قيمت تمام شده خريد دارائيها، تاريخ خريد و روش استهلاك مربوطه ، هزينه و ذخيره استهلاك توسط سيستم پردازش، محاسبه و گزارش مي گردد.

 

در اين سيستم امكان تعريف گروهبندي و طبقه بندي اصلي و تفصيلي دارائي ها توسط شركت وجود دارد و در صورت تعريف گروهبندي تفصيلي گزارشات مختلف رامي توان براساس گروهبندي تفصيلي تهيه نمود.

 

اين سيستم توانائي انجام محاسبات هزينه استهلاك بودجه اي براي سال آتي را دارا ميباشد.

اسناد حسابداري مربوط به هزينه و ذخيره استهلاك ماهانه در پايان هر ماه توسط اين سيستم تهيه شده و بطور اتوماتيك قابل دريافت در سيستم مكانيزه حسابداري مالي ميباشد.

 انواع گزارشات پيش بيني شده در سيستم به شرح زير ميباشد:

الف - گزارشات كنــترلي اطلاعات ورودي سيستم

ب - گزارشات دوره اي شامل :

                                       ·   گزارش خريد و ايجاد دارائي ثابت به تفكيك پلاك دارائي .

                                       ·   خلاصه گزارش خريد و ايجاد دارائي ثابت در سطح حساب معين

                                       ·   گزارش تغيير و حذف در اطلاعات دارائي ثابت به تفكيك پلاك دارائي

                                       ·   گزارش تغيير و حذف دارائي ثابت در سطح حساب معين

                                       ·   گزارش فروش دارائي ثابت به تفكيك پلاك دارائي

                                       ·   خلاصه گزارش فروش دارائي ثابت به تفكيك حساب معين

                                       ·   گزارش اسقاط دارائي ثابت به تفكيك پلاك دارائي

                                       ·   خلاصه گزارش اسقاط دارائي ثابت به تفكيك حساب معين

                                       ·   گزارش دارائي ثابت كنار گذاري شده به تفكيك پلاك دارائي

                                       ·   گزارش دارائي ثابت موجود نزد امانت گير ندگان

                                       ·   گزارش گردش قيمت تمام شده دارائي ثابت در سطح حساب معين

                                       ·   گزارش گردش ذخيره استهلاك دارائي هاي ثابت در سطح حساب معين

                                       ·   گزارشات تفصيلي دارائي هاي ثابت به تفكيك مراكز هزينه يا محل هاي استقرار

                                       ·   گزارشات تفصيلي دارائي هاي ثابت ( كل دارائي ها)

                                       ·   گزارش هزينه استهلاك دوره به تفكيك مراكز و عوامل هزينه

                                       ·   گزارش هزينه استهلاك دوره در سطح كل شركت

 

- اطلاعات ورودي اين سيستم به قرار زير است:

الف - اطلاعات ثابت شامل :

                                       ·   اطلاعات ثابت و اوليه حسابهاي مربوط به دارائي ها ، شامل حسابهاي معين دارائي ، حسابهاي ذخيره 

                                       ·   گروهبندي تفصيلي دارائي ها

                                       ·   نام و كد مراكز هزينه

                                       ·   نام و كد محل هاي استقرار

                                       ·   نام و كد امانت گيرندگان

ب - اطلاعات دارائيهاي موجود شامل :

                                       ·   شماره پلاك و نوع دارائي

                                       ·   اطلاعات قيمت تمام شده ، تاريخ خريد ، ذخيره استهلاك انباشته در تاريخ شروع اجراي سيستم

                                       ·   روش و نرخ محاسبه استهلاك

                                       ·   ساير اطلاعات و مشخصات عمومي دارائي

پ - اطلاعات طي دوره شامل:

                                       ·   اسناد خريد و رسيد دارائي جديد.

                                       ·   اسناد تعميرات اساسي دارائي ها

                                       ·   اسناد تغيير وضعيت دارائي ها ( شامل جابجائي ، فروش ، اسقاط ، كنارگذاري ، حذف ، ارسال اماني )

                                       ·   امکان تعریف میز کار جهت تمامی کاربران به صورت مجزا و با توجه به نیاز هر کاربر.                           


تاریخ: 1400/01/21 09:29:42 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: دارائی ثابت و اموال

بازدید: 866