ساختار محصول

Bill of Materials

ساختار محصول

مشخصات سيستم ساختار محصول

 

سيستم كنترل توليد و قيمت تمام شده بر مبناي ساختار محصولات و قطعات توليدي شركت عمل مي نمايد. به عبارت بهتر براي انجام بخش اعظم محاسبات (محاسبات استاندارد سالانه و ماهانه) از ساختار محصول آن قطعات و محصولات استفاده مي كند. اين اطلاعات در سيستم مستقلي بنام ساختار محصولات (B.O.M) نگهداري می شود.

هر قطعه يا محصول داراي يك ماجول منحصر بفرد است كه در آن مواد تشكيل دهنده و مقادير هر يك از آنها به تفصيل نگهداري مي شوند قطعه صاحب ماجول را قطعه مادر و هر يك از مواد تشكيل دهنده را تحت عنوان اقلام ورودي مي شناسند. هر قطعه ورودي ممكن است خود داراي يك ماجول  باشد كه بدين ترتيب درخت ساختار محصول قطعه مورد نظر قابل تشخيص مي شود.

هر قطعه يا محصول مي تواند فقط داراي ساختار طراحي و يا داراي ساختارهاي طراحي و توليد باشد. بجز در برخي پردازش هاي جانبي سيستم، ملاك انجام محاسبات همواره ساختار توليد قطعات و محصولات هستند زيرا در ساختار

توليد است كه محل مصرف (مركز هزينه و ايستگاه ) هر يك از اقلام ورودي تعيين مي گردد.

به جهت تنوع توليد يك محصول، امكان تعريف آپشن هاي مختلف هر محصول در سيستم ساختار محصول پيش بيني شده است. هر آپشن در واقع مبين حالت خاص توليد يك محصول معين است و اغلب در اثر درخواست مستقيم كاربر روي مي دهد. سيستم كنترل توليد و قيمت تمام شده امكان انجام محاسبات بر اساس تك تك آپشن هاي هر يك از محصولات را دارد و در اين راه از اطلاعات آپشن ها تعريف شده در سيستم ساختار محصولات بطور گسترده اي استفاده مي كند.

 

ساختار مواد تشكيل دهنده هر قطعه از سيستم ساختار محصول و اطلاعات مندرج در آن استخراج مي گردد. به عبارت بهتر ميزان مصرف اقلام ورودي و محل مصرف هر يك از آنها از سيستم ساختار محصول استخراج مي گردد اما چگونگي انجام عمليات توليد و به بيان ديگر، روش ساخت هر قطعه بايد به طور مجزا در سيستم كنترل توليد و قيمت تمام شده، تعريف گردد. در جدول روش ساخت، همانگونه كه از عنوان آن پيداست، مراحل مختلف كاري براي توليد قطعه مورد نظر به تفصيل تعيين مي گردد. اطلاعات مندرج در سيستم براي هر يك از مراحل شامل، زمان استاندارد مصرف شده در هر يك از ايستگاه ها و مراكز هزينه و نوع عمليات انجام شده مي باشد.

از ساختار محصول براي تعيين هزينه مواد مصرفي و از جدول روش ساخت براي تعيين هزينه كار و سربار مصرفي جهت توليد هر قطعه استفاده مي شود. همچنين با تعيين صحيح جداول روش ساخت، مي توان كنترل صحيح و دقيقي بر فرآيند توليد هر قطعه و در مجموع شركت داشت.

همانطوريكه كه اشاره شده، علاوه بر زمان استاندارد مصرفي كه در هر يك از مراحل توليد يك قطعه در جدول روش ساخت آن اعلام مي شود، نوع عمليات نيز بايد عنوان شود


تاریخ: 1400/01/21 09:31:47 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های صنعتی

عنوان: ساختار محصول

بازدید: 867